Spotkanie z Dyrektorami szkół zawodowych. Startujemy z opisami stanowisk pracy z udziałem pracodawców

W dniu 7 czerwca 2017r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się spotkanie Partnerów realizujących  projekt „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania” Dyrektorami 23 szkół zawodowych biorących udział w projekcie.

Uczestników spotkania przywitała w imieniu Partnera wiodącego Pani Magdalena Zamojska - Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektów Edukacyjnych, która przedstawiła informację dotyczącą zakresu angażowania nauczycieli w projektach edukacyjnych finansowanych z EFS. Sprawy organizacyjne związane z zakupem dla szkół doposażenia pracowni/warsztatów omówili przedstawiciele powołanego przy UM Poznania Zespołu. Przedmiotem dyskusji były między innymi kwestie dotyczące aktualizacji doposażenia szkół wynikające z diagnozy potrzeb oraz planowanych zmian w systemie kształcenia zawodowego, ujętych w projekcie ustawy Prawo Oświatowe, które obejmują nową strukturę kształcenia: branżową szkołę I stopnia (od 1 września 2017 r.), branżową szkołę II stopnia (od 1 września 2020 r.), pięcioletnie technikum (od 1 września 2019 r.).

Koncepcję realizacji zadania pierwszego, dotyczącego sporządzenia z udziałem pracodawców opisów wymagań stanowisk pracy dla 66 zawodów omówili dr Krzysztof Symela (Koordynator Projektu) i Mirosław Żurek (Z-ca Koordynatora Projektu). Badania ankietowe w tym zakresie będzie prowadził Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy z udziałem specjalistów – analityków pracy, którzy bezpośrednio będą kontaktować się ze wskazanymi przez Dyrektyw szkół zawodowych przedstawicielami pracodawców. Należy podkreślić, że uzyskane z udziałem pracodawców informacje dotyczące wymagań stanowisk pracy będą w szczególności pomocne dla:

  • dyrektorów szkół zawodowych, w procesie doskonalenia programów nauczania dla zawodów poprzez ich dostosowywanie do wymagań rynku pracy, w naszym przypadku przedstawionych w formie opisów stanowisk pracy;
  • uczniów szkół zawodowych, poprzez przygotowanie atrakcyjnych programów praktyk oraz staży zawodowych u pracodawców;
  • nauczycieli kształcenia zawodowego w modernizacji wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz dostosowania praktycznej zajęć edukacyjnych do zadań i czynności wykonywanych na stawiskach pracy;
  • szkolnych doradców zawodowych do przygotowania materiałów zawodoznawczych, prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego, czy wskazania potencjalnych ścieżek awansu zawodowego kandydata do zatrudnienia w danym zawodzie.

Natomiast dla Pracodawców opracowane opisy stanowisk pracy mogą być przydatne m.in.: w procesie rekrutacji pracowników, sporządzeniu opisów nowych stanowisk pracy uruchamianych w przedsiębiorstwie, czy też aktualizacji już istniejących opisów obowiązków pracowników.

Realizację aktualnych i przyszłych zadań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży przedstawili: Bogna Frąszczak (Dyrektor CDZdM w Poznaniu) i dr Mirosław Żurek (ITeE-PIB Radom).

W trakcie spotkania zaprezentowany został projekt strony internetowej projektu, która będzie platformą komunikacji  partnerów i uczestników projektu.  Strona internetowa projektu udostępniona  będzie od 19 czerwca 2017 roku pod adresem: www.kzks-poznan.pl.

Część dyskusyjna i podsumowanie spotkania koncentrowało się głównie na sprawach związanych z przygotowaniem przez każdą ze szkół doprecyzowanych informacji wymaganych w szczególności pod kątem planowanych postępowań przetargowych oraz realizacji zadań wynikających z harmonogramu realizacji projektu.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39