DRUGIE SPOTKANIE GRUPY STERUJĄCEJ PROJEKTU

W dniu 28 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się drugie spotkaniu Grupy Sterującej Projektu „Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania”.

W ramach spotkania:

  1. Przedstawiono aktualny stan realizacji projektu obejmujący pierwszy kwartał harmonogramu obejmujący miesiące: kwiecień, maj, czerwiec.
  2. Przeanalizowano potrzeby dotyczące wprowadzenia zmian we wniosku o  dominowanie projektu przyjmując nadrzędne załóż nie, że  pozytywnie one wpłyną na jakość wsparcia oraz efektywność finansową całego przedsięwzięcia z zachowaniem kluczowych wskaźników projektu dla produktów i rezultatów projektu bez zmian zakładanej wartości projektu.
  3. Omówiono zebrane z 23 szkół zawodowych uczestniczących w projekcie dane niezbędne do zaplanowania i realizacji usług zleconych zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na:

  • Potrzebę bieżącego śledzenia zmian zachodzących w systemie edukacji zawodowej i ich wpływu na realizację zadań projektu. W szczególności dotoczy to: nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego obowiązującej od września 2017 r., nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz szkolnego doradztwa zawodowe
  • Uwzględnienie w zatrudnianiu nauczycieli uczestniczących w projekcie interpretacji zawartych w materiale opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. "Angażowania personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” z 17.05.2017 r.
  • Konieczność doprecyzowania planu zamówień publicznych planowanych w projekcie przez poszczególnych partnerów.
  • Wymóg stosowania wymagań przez partnerstwo projektu „Wytycznych…” w działaniach dotyczących kwalifikowalności wydatków oraz regulacji dotyczących zamówień publicznych, co było podkreślane w dotychczasowej korespondencji otrzymywanej z Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto poinformowano wszystkich uczestników spotkania o powszechnej dostępności do serwisu internetowego projekt, który znajduje się pod adres www.kzks-poznan.pl.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39