Młodzieżowe Forum

 

 

 

 

Poprzez powołanie Młodzieżowego Forum wymiany „dobrych praktyk” z doradztwa zawodowego i przeprowadzenie cyklicznych spotkań chcemy „wyjść” poza szkołę. Forum ma sprzyjać budowie lokalnej sieci współpracy uczniów z różnych szkół na rzecz popularyzacji i rozwoju idei całożyciowego poradnictwa kariery oraz tworzyć warunki do wymiany przez młodzież z różnych szkół przykładów „dobrych praktyk” z organizacji i realizacji doradztwa zawodowego. Aktywny udział uczniów z różnych szkół w Forum przyczyni się do doskonalenia ich umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Za realizacją takiego podejścia przemawia przede wszystkim fakt, że pozostałe zadania w projekcie, związane z propagowaniem idei doradztwa edukacyjno-zawodowego, mają charakter „zamknięty”, gdyż ograniczają się do prowadzenia działań na rzecz uczniów określonej szkoły, w której odbywa się kształcenie zawodowe.

Poprzez Forum podkreślamy, że głównym podmiotem działań doradczych jest uczeń, który staje się aktywnym uczestnikiem procesu, przez co kształtuje oraz rozwija postawy, zachowania proaktywne (uczeń planuje, podejmuje działania, podejmuje decyzje, argumentuje, współpracuje, a nie naśladuje bezrefleksyjnie). Takie podejście tożsame jest z podejściem rekomendowanym przez KOWEZiU w realizowanym projekcie pt. „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” i wpisuje się we współczesne teorie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Dodatkowo Forum może być dla nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów szkolnych z różnych szkół miejscem umożliwiającym zapoznanie się z dobrymi praktykami z zakresu doradztwa zawodowego.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39