Poradniki

 

 

 

 

W projekcie przewidziano realizację dwóch zadań, w których zostaną opracowane poradniki:

  1. Opracowanie poradnika z rekomendacjami w zakresie zastosowania przez nauczycieli realizujących zadania doradcy zawodowego, doradców zawodowych istniejących zasobów z doradztwa edukacyjno-zawodowego w pracy z młodzieżą szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
  2. Opracowanie i doskonalenie zestawu poradników dla nauczyciela (N), ucznia (U) i rodziców (R) (3 poradniki metodyczne: Jak zaplanować własny rozwój edukacyjno-zawodowy? Poradnik dla uczniów ZSZ i T; Jak wspierać uczniów ZSZ i T w projektowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego? – poradnik dla nauczyciela (1 tom - poradnictwo indywidualne, 2 tom - poradnictwo grupowe); Wspieram dziecko w planowaniu kariery zawodowej. Poradnik dla rodzica, wersja elektroniczna).

 

Za potrzebą opracowania poradników przemawia wprowadzana przez MEN od września 2017 roku zmiana struktury szkolnictwa w Polsce i utworzenie nowego typu szkół zawodowych: branżowych I i II stopnia oraz technikum, a także wprowadzenie w szkołach ponadpodstawowych obowiązkowych zajęć z doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin dydaktycznych na cykl kształcenia. Nie ma obecnie na rynku poradników/podręczników wspomagających pracę doradcy zawodowego w tego typu szkołach zawodowych. 

Należy podkreślić, że zajęcia z doradztwa zawodowego z młodzieżą w ramach projektu będą w pierwszej kolejności prowadziły osoby/nauczyciele już posiadający kwalifikacje doradcy zawodowego. Ich poziom kwalifikacji i doświadczenia zawodowego jest zróżnicowany. W związku z tym zasadnym jest wyrównanie i przez to podniesienie poziomu jakości świadczonych usług poprzez opracowanie m.in. poradników.

Potrzebę opracowania poradników potwierdzają wyniki analiz indywidualnych potrzeb szkół biorących udział w projekcie.

Z wywiadów przeprowadzonych przez pracowników Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu wynika, że na potrzebę opracowania podręcznika wskazywali również doradcy zawodowi z poznańskich szkół zawodowych. Doradcy zawodowi wskazywali na trudności związane z wyszukaniem informacji, oceną informacji pod kątem jej wiarygodności, czy też związane z obciążeniem pracą zawodową i pełnieniem w szkole dwóch lub więcej funkcji.

W ocenie ekspertów zewnętrznych oraz pracowników CDZdM opracowane podręczniki będą jednym z elementów sprzyjających budowie systemowego podejścia do realizacji usług całożyciowego poradnictwa kariery. Opracowane podręczniki pozwolą także na przełamanie pewnych stereotypów prowadzonych zajęć z doradztwa z młodzieżą, w szczególności związanych ze stosowaniem dyrektywnego stylu pracy (związanego z podejmowaniem decyzji za młodego człowieka) czy nadmierną koncentracją zajęć na testach diagnozujących predyspozycje. Naszym celem jest wprowadzenie w poznańskich szkołach systematycznych, kompleksowych zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanych na podwyższenie świadomości podejmowanych decyzji i tworzenie Indywidulanego Planu Kariery przez ucznia.

Dodatkowo zawarte w podręcznikach materiały dydaktyczne będą przedmiotem szkoleń dla czynnych nauczycieli-doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach objętych wsparciem projektu oraz mogą być wykorzystane do prowadzenia zajęć ze słuchaczami studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego organizowanych w ramach projektu.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39