WSDZ

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.  statut szkoły zawierać ma w szczególności organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę mających na celu przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Jego opracowanie wymaga ustalenia ścisłych zasad współpracy pomiędzy uczniami, ich rodzicami, nauczycielami oraz pracodawcami.

Doradcy zawodowi z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu opracowali w 2013 r. Poznański Ramowy Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego dla gimnazjów. Opracowanie ramowych programów WSDZ dla szkół ponadgimnazjalnych (od roku szkolnego 2017/2018 dla szkół ponadpodstawowych) jest więc naturalną konsekwencją tego działania. Wypracowane w projekcie założenia zapewnią kontynuację systemowych rozwiązań w zakresie świadczenia usług doradczych na terenie szkół, a także ułatwią uczniom skuteczne planowanie i organizowanie swojej kariery edukacyjno-zawodowej, a nauczycielom realizację zajęć z doradztwa zawodowego.

W projekcie opracowane i doskonalone zostaną, we współpracy z otoczeniem, Ramowy Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (WSDZ) dla techników oraz Ramowy Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla zasadniczych szkół zawodowych (branżowej szkoły I i II stopnia) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (MOFP). W ich opracowaniu uwzględnione zostaną wymagania ustawy Prawo oświatowe i rozporządzenia ministra właściwego do spraw edukacji w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych oraz innych aktów prawnych wprowadzanych w raz z reformą systemu oświaty.

WSDZ będą stanowiły materiał wejściowy do opracowania standardów doradztwa zawodowego dla technikum i zasadniczych szkół zawodowych (branżowej szkoły I i II stopnia)  Poznania oraz zestawu poradników z doradztwa zawodowego dla ucznia, nauczyciela i rodzica.

 

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39