Szkolne Punkty Informacji i Kariery

 

 

 

 

W „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” Minister Infrastruktury i Rozwoju rekomenduje się podejmowanie interwencji przewidzianych do realizacji na poziomie regionalnym, które przyczyniają się do poprawy dostępności, jakości i efektywności usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty. Wsparcie udzielane w ramach RPO obejmuje m.in. tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa). W związku z tym, zaplanowano że w projekcie utworzone zostaną 23 SPInKi, dla potrzeb działalności których zostaną zaadaptowane i doposażone sale lekcyjne.

Tak przygotowane pracownie przyczynia się także do poprawy warunków dydaktycznych oraz przełożą się na podwyższenie atrakcyjności zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów. 

Model doposażenia dla każdej szkoły zawiera m.in. zestaw kolorowych mebli biurowych, 8 stolików, 16 krzeseł, 8 laptopów, 2 białe tablice, zestaw gadżetów do rozwijania kreatywnego myślenia, materiały biurowe.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39