Staże

 

 

 

 

Staże zawodowe dla uczniów są jedna z form podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu. Staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia zawodowego praktycznego dotyczą uczniów techników i szkół policealnych, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia.

Podstawą do organizacji staży zawodowych uczniów technikum i szkół policealnych były dane pozyskane z indywidualnych diagnoz zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Z przeprowadzonych diagnoz wynikło, że szkoły zgłosiły potrzeby w zakresie organizacji staży/praktyk zawodowych w 66 zawodach szkolnych, w tym powiązanych z zawodami deficytowymi i branżami zidentyfikowanymi jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu.

W ramach projektu zaplanowano, że z 23 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w latach 2017-2019 będzie objętych praktykami/stażami zawodowymi 1140 uczniów, w tym 330 kobiet.

W ramach stażu zawodowego uczeń będzie miał możliwość nabycia praktycznych umiejętności w rzeczywistym środowisku pracy. Czas trwania stażu zawodowego wynosił będzie 150 godzin.

Za udział w stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium w kwocie 1250,00 zł (brutto).

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39