Praktyki

 

 

 

 

Kolejną formę wspierającą doskonalenie zawodowe uczniów są praktyki zawodowe, w których mogą uczestniczyć uczniowie zasadniczych szkół zawodowych. Celem praktyk zawodowych jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych

w rzeczywistych warunkach pracy. Należy podkreślić, że praktyki zawodowe realizowane w zasadniczej szkole zawodowej nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).

Podstawą do organizacji praktyk zawodowych uczniów zasadniczych szkół zawodowych były dane pozyskane z indywidualnych diagnoz zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Z przeprowadzonych diagnoz wynikło, że szkoły zgłosiły potrzeby w zakresie organizacji staży/praktyk zawodowych w 66 zawodach szkolnych, w tym powiązanych z zawodami deficytowymi i branżami zidentyfikowanymi jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu.

W ramach projektu zaplanowano, że z 23 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w latach 2017-2019 będzie objętych praktykami/stażami zawodowymi 1140 uczniów, w tym 330 kobiet.

Czas trwania praktyki zawodowego wynosił będzie 150 godzin.

Za udział w stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium w kwocie 1250,00 zł (brutto).

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39