OPISY WYMAGAŃ STANOWISK PRACY

 

 

 

 

 

Zakończono prace nad opisami wymagań stanowisk pracy dla 54 zawodów szkolnych wskazanych przez Dyrektorów szkół objętych wsparciem w ramach Projektu. Każdy z opisów jest efektem badań przeprowadzonych wśród wielkopolskich pracodawców zatrudniających absolwentów szkół zawodowych, dzięki czemu badanie miały charakter unikatowy w skali kraju. Uzyskane wyniki badań uzupełniono informacjami z dostępnych źródeł zawodoznawczych.

Przygotowane z udziałem pracodawców informacje mogą być w szczególności pomocne dla:

  • Dyrektorów szkół zawodowych w procesie doskonalenia programów nauczania dla zawodów poprzez ich dostosowywanie do wymagań rynku pracy;
  • Uczniów szkół zawodowych w procesie opracowania zindywidualizowanych programów praktyk oraz staży zawodowych u pracodawców;
  • Nauczycieli kształcenia zawodowego w modernizacji wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz dostosowania praktycznej części zajęć edukacyjnych do zadań i czynności wykonywanych na stanowiskach pracy;
  • Szkolnych doradców zawodowych do przygotowania materiałów zawodoznawczych, prowadzenia zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego czy wskazania potencjalnych ścieżek awansu zawodowego kandydata do zatrudnienia w danym zawodzie;
  • Pracodawców w procesie rekrutacji pracowników, sporządzania opisów nowych stanowisk pracy w przedsiębiorstwie czy też aktualizacji już istniejących opisów obowiązków pracowników.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z opisów wymagań stanowisk pracy dostępnych na stronie internetowej CDZDM (Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży) - zakładka PROJEKT ZIT/OPISY WYMAGAŃ STANOWISK PRACY: http://www.cdzdm.pl/PL-H390/opis-wymagan-stanowisk-pracy.html

 

 

Baza opisów stanowisk pracy

 

 

 

 

W ramach projektu powstanie baza opisów 66 zawodów szkolnych przez pryzmat wymagań kompetencyjnych stanowisk pracy.

Celem opracowania opisu zawodu szkolnego przez pryzmat wymagań kompetencyjnych stanowisk pracy jest m.in. przygotowanie materiałów, które przez to że ukazują rzeczywiste wymagania rynku pracy umożliwią:

  1. doskonalenie opracowanych w szkołach programów nauczania dla zawodu;
  2. diagnozowanie luk kompetencyjnych uczniów zainteresowanych odbyciem stażu/praktyki zawodowej, a przez to uwzględnienie indywidualnych potrzeb, które znajdą odzwierciedlenie we wstępnej wersji programu stażu/praktyk;
  3. przeprowadzenie z młodzieżą zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego, na których będą przedstawiane wymagania rynku pracy dla poszczególnych zawodów.

W przeprowadzonej wstępnej analizy wynika, że w Polsce przedstawiciele szkół prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzą badań w środowisku pracy, co jest spowodowane brakiem odpowiednio przygotowanej kadry, czy też metodyki badań.

Badania będą prowadzone w firmach, z którym na stałe współpracują szkoły objęte wsparciem w ramach projektu.

Najnowsze

 

 

 

 

Biuro projektu

Urząd Miasta Poznania
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

ul. Za Bramką 1 (poziom +3), 61-842 Poznań
e-mail: kwalifikacje@um.poznan.pl
www.kzks-poznan.pl

Personel Biura:
Jan Kosmowski – Koordynator projektu

e-mail: jan_kosmowski@um.poznan.pl
tel. 61 878 47 39